DPS LUBUCZEWO DPS LUBUCZEWO

Szukaj:Szukaj: »

 

DZIAŁALNOŚĆ OPIEKUŃCZA

 

Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie zapewnia opiekę pielęgnacyjną, a także opiekuńczo - terapeutyczną. Dysponuje kadrą wykwalifikowanych osób i spełnia warunki umożliwiające świadczenie usług na poziomie standardu określonego w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 roku w sprawie domów pomocy społecznej.

 

Mieszkańcy Domu stanowią społeczność bardzo zróżnicowaną pod wieloma względami: wiekiem, pochodzeniem, wykształceniem, sytuacją rodzinną, zainteresowaniami, doświadczeniem życiowym oraz okolicznościami, które sprawiły, że znaleźli się w tutejszym Domu.

 

Zakres usług świadczony przez Dom ustala się uwzględniając indywidualne potrzeby i możliwości psychofizyczne Mieszkańca. Zespół terapeutyczny ściśle współpracuje ze sobą w celu planowania, realizacji i oceny założonych celów terapeutycznych. Wszystkie działania terapeutyczne realizowane są przy współpracy pielęgniarek, lekarzy, opiekunów, pracowników socjalnych, terapeutów zajęciowych, instruktora kulturalno – oświatowego, techników fizjoterapii i psychologa.

 

Celem nadrzędnym Domu jest wspieranie Mieszkańców w zakresie aktywizacji fizycznej i psychicznej, pielęgnacji oraz udzielaniu pomocy w sprawach osobistych i podtrzymywaniu kontaktu z rodzinami. Przestrzegane są prawa i obowiązki podopiecznych zgodnie z Kartą Praw i Obowiązków Mieszkańca.

 

Dom zapewnia całodobową opiekę oraz zaspokaja niezbędne potrzeby bytowe, społeczne, religijne na poziomie obowiązującego standardu przez:

- uwzględnienie stopnia sprawności psychicznej i fizycznej Mieszkańca,

- zabezpieczenie Mieszkańcom wolności, intymności, godności i poczucia bezpieczeństwa,

- opracowanie Indywidualnego Planu Wspierania dla Mieszkańca Domu oraz jego realizacja przez ,,pracownika pierwszego kontaktu” w ramach zespołów terapeutyczno- opiekuńczych.

 

Organizując życie Mieszkańców oraz świadcząc dla nich usługi, Dom uwzględnia następujące zasady:

- podmiotowego i partnerskiego traktowania, akceptacji,

- poszanowania wolności, godności, niezależności i intymności mieszkańców,

- zapewnienia opieki i bezpieczeństwa Mieszkańcom na terenie Domu oraz w trakcie zajęć organizowanych poza Domem,

- pełnego dostępu do świadczeń zawartych w ofercie Domu,

- aktywnego trybu życia Mieszkańców przez zaangażowanie w czynności życia codziennego, zabawę, sport, naukę, terapię zajęciową i pracę,

- przełamania izolacji i monotonii życia Mieszkańców przez podtrzymywanie więzi z ich rodzinami oraz rozwijanie kontaktów ze środowiskiem lokalnym.

Liczba odwiedzin: 8552

© Copyright DPS LUBUCZEWO, All Rights Reserved. Szablon strony: GRX.pl

    Zaloguj się    

Mapa strony